ISO 9001 & OHSAS 18001
ISO 14001-2004

24.06.2022, Петък

22.10.2021, Петък

22.06.2021, Вторник

 

 

 

“ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД


ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА


Настоящата политика на системата за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа в “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД е част от общата визия за развитие на дружеството.


При прилагане на настоящата политика по качеството, околна среда и здраве и безопасност и произтичащите от нея цели ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018


  • Висшето ръководство на “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД с настоящата политика изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда

 

  • Непрекъснато повишаване на ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност в “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД;

 

  • Периодичен преглед на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда и здраве и безопасност


Висшето ръководство, в лицето на Управителя на „ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД провежда и усъвършенства обявената политика на системата по качество, околна среда и безопасност и здраве на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, отразяващи спецификата на всички извършвани от дружеството дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи:


  • Равнището на качеството на предлаганите от “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;

  • Дружеството, в лицето на Управителя, и целия персонал работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на околната среда и здравето и безопасността;

 

  • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, както и на всички процеси, извършвани в “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД;

 

  • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в дружеството;

 

  • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата по качество, околна среда и безопасност и здраве в дружеството.


Централен пункт в политиката на системата по качество, околна среда и безопасност и здраве на “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, както и всички изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска. Подобренията във всички аспекти на дейностите на “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване. 

 

Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на интегрираната система за управление. Висшето ръководство на “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД се ангажира да разгласи политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност на всички нива в организационната структура, при заинтересуваните страни и обществото и да осигури нейното прилагане.

 

Управителят на “ПАПАДОПУЛОС И СИН” ООД приема оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажира да я преглежда при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.


София,

Управител:

01.04.2021 г.

 Кирил Пападопулос

 

 

 22.04.2021, Четвъртък 

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

 

 

 

от „ПАПАДОПУЛОС И СИН“ ООД, ЕИК: 175090984

 

със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1618, ж.к. Овча купел, ул. „Ангелов връх“ №16,

 

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. “Черни връх” № 47, БЦ „Витоша“, ет.2, оф.14

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0897 883 845, stebodesign1@abv.bg

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: КИРИЛ КОСТАДИНОС ПАПАДОПУЛОС

 

Лице за контакти: Борислав Дачев

 

 

 

съобщавА

 

на засегнатото населението,

 

 

 

че има инвестиционно предложениеза изграждане на „СКЛАД ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК“ в ПИ 68134.2808.2184, м. „кв. Обеля-Стопански двор“, СО-район Връбница, гр. София – ново инвестиционно предложение.

 

Проектът предвижда изграждане на ново едноетажно метално хале с РЗП около 950-1000м2, югоизточно от съществуващата сграда в имота. То е предназначено за съхраняване на естествен камък. Сградата ще бъде едноетажна, изцяло със складови функции, като предвижда складиране и съхранение  на естествения камък. Не се предвиждат подземни нива.

 

Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София,

 

гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10,

 

e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

 

Приложение:

Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС25.09.2020, Петък

 

ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-5595-C01  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на стойност 9 970,00 лв. безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от 27.07.2020г. до 27.10.2020г.

 Главната цел е осигуряване на оперативен капитал за ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на работните места.12.06.2018, Вторник


ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект BG16RFOP002-3.001-0744 Подобряване енергийната ефективност в Пападопулос и Син ООД»

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

  

   
____________________________________________________________________________________________________________

 

30.10.2017, Понеделник


Пападопулос и син ООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0744 Подобряване енергийната ефективност в Пападопулос и син ООД»

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-3.001" Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" и е на стойност 451 000лв., от които 71% - 322 710.00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 21.08.2017 до 21.02.2019 г.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Пападопулос и син ООД, чрез оптимизиране на производството и намаляване енергийното потребление с изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

В резултат на проекта ще се повиши енергийната ефективност във фирмата и ще се подобри нейната конкурентоспособност на националния и на световния пазар.

_____________________________________________________________________________________________________________


20.03.2015, Петък

ПАПАПДОПУЛОС ВИ КАНИ НА СТРОЙКО - 25 МАРТ 2015


прочетете повече: http://stroiko2000.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/


_____________________________________________________________________________________________________________


07.01.2014, Вторник

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


_____________________________________________________________________________________________________________

25.09.2013, Сряда


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 001 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД._____________________________________________________________________________________________________________

19.08.2013, Понеделник


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 002 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на СУОС”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД.
 

 _____________________________________________________________________________________________________________

07.06.2013, Петък

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет: „Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


_____________________________________________________________________________________________________________


04.06.2013, Вторник

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет: „Закупуване на специализирано оборудване” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


_____________________________________________________________________________________________________________

29.05.2013, Сряда

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ №

ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG

051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта"