ISO 9001 & OHSAS 18001
ISO 14001-2004

12.06.2018, Вторник


ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект BG16RFOP002-3.001-0744 Подобряване енергийната ефективност в Пападопулос и Син ООД»

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

  

   
____________________________________________________________________________________________________________

 

30.10.2017, Понеделник


Пападопулос и син ООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0744 Подобряване енергийната ефективност в Пападопулос и син ООД»

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-3.001" Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" и е на стойност 451 000лв., от които 71% - 322 710.00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 21.08.2017 до 21.02.2019 г.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Пападопулос и син ООД, чрез оптимизиране на производството и намаляване енергийното потребление с изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

В резултат на проекта ще се повиши енергийната ефективност във фирмата и ще се подобри нейната конкурентоспособност на националния и на световния пазар.

_____________________________________________________________________________________________________________


20.03.2015, Петък

ПАПАПДОПУЛОС ВИ КАНИ НА СТРОЙКО - 25 МАРТ 2015


прочетете повече: http://stroiko2000.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/


_____________________________________________________________________________________________________________


07.01.2014, Вторник

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


_____________________________________________________________________________________________________________

25.09.2013, Сряда


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 001 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД._____________________________________________________________________________________________________________

19.08.2013, Понеделник


Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” , Обособена позиция № 002 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на СУОС”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-25/27.04.2012., изпълняван от бенефициент Пападопулос и син ООД.
 

 _____________________________________________________________________________________________________________

07.06.2013, Петък

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет: „Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


_____________________________________________________________________________________________________________


04.06.2013, Вторник

Информация за сключен договор след проведена процедура „открит избор“ с предмет: „Закупуване на специализирано оборудване” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


_____________________________________________________________________________________________________________

29.05.2013, Сряда

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Обучение на служители за безопасна работа” по договор за безвъзмездна финансова помощ №

ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG

051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта"ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=1beca8bd53
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Сряда 12.06.13.
 

 _____________________________________________________________________________________________________________

17.05.2013, Петък

Пападопулос и син ООД обявява Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на специализирано оборудване” по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-01-04002 „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД“" по процедура BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключен между Пападопулос и син ООД и Агенцията по заетостта.


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=ec22009802
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Петък 31.05.2013
 _____________________________________________________________________________________________________________

 
08.03.2013, Петък

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОБЯВЕНИЯ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ОФЕРТИ ПО ПРОГРАМА КОНУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

еу

„В публикуваната на 25.02.2013  във в-к „Монитор” обява за прием на офертни предложения по  процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” е допусната  техническа грешка в обявения срок. 
 Крайният срок за прием на офетни предложения е до 17:30ч. на 18.03.2013 г. 

 

Молба за разяснение и отговор по програма Конкурентноспособност

 


молба

ОТГОВОР ОТ ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД, 08.03.2013

ОТГОВОР _____________________________________________________________________________________________________________
 

01.03.2013
baba marta
25.01.2013

Пападопулос и син ООД обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС.


Обява Конкурентноспособност


ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:
http://dox.bg/files/dw?a=a77ce4a7ce
Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Понеделник 11.03.13

 _____________________________________________________________________________________________________________
 

16.01.2013

Пападопулос и син ООД стартира 

изпълнение на проект „Безопасен труд“

bezopasen trud publikacia

 _____________________________________________________________________________________________________________
 

Брава Каза списание, 2009 м.07         Брава Каза списание, 2009 м.08
2009_07
    2009_08


 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Брава Каза списание, 2009 м.04           Брава Каза списание, 2009 м.05

2009_04     2009_05

 _____________________________________________________________________________________________________________
 
 Брава Каза списание, 2009 м.02           Брава Каза списание, 2009 м.03

 2009_02     2009_03
 _____________________________________________________________________________________________________________
 

БРАВА КАЗА 2008 PR

pr 2008


 _____________________________________________________________________________________________________________
 Брава Каза списание, 2008 м.09             Брава Каза списание, 2008 м.10
2008 BravaCasa_September      2008 BravaCasa_Octomber

 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Брава Каза списание, 2008 м.03              Брава Каза списание, 2008 м.04

2008_03     2008_04
 _____________________________________________________________________________________________________________
 

Брава Каза списание, 2008 м.01             Брава Каза списание, 2008 м.02
2008_01     2008_02

 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Брава Каза списание, 2007 м.09           Брава Каза списание, 2007 м.10   
2007_09 kare Brava Casa     2007_10 kare_Brava Casa_Page_1.jpg
 _____________________________________________________________________________________________________________